نمونه کار کرومیت

پروژه ۸واحدی خ پیروژی

سازه :فلزی
سقف کرومیت
متراژ:۷۵۰متر