نمونه کار فونداسیون

متراژ=۱۳۴۰ متر

خدمات انجام شده=انجام فونداسیون به همراه کرسی و بتن ریزی و آکس گذاری ستونها مطابق نقشه