نمونه کار دیوار برشی

مشخصات

متراژ دیوار: مجموع ۱۰۰۰متر

ابعاد دیوار : طول دیوار ۳۰۰ متر ارتفاع دیوار ۳٫۴۰ سانتی متر

عرض دیوار : ۳۰ سانتی متر

آرماتورهای مورد استفاده دراین سازه از میلگرد ۱۶ اصلی و میلگرد ۱۲ فرعی میباشد