نمونه کاراسکلت بتن۲

پروژه ۱۱۰ واحدی مامونیه ساوه

سازه: بتونی
متراژ:۳۴۰۰ متر