نمونه کار اسکلت بتن

پروژه ۱۰واحدی نارمک

سازه:اسکلت بتون

متراژ:۱۶۰۰متر