نمونه کار اسکلت بتن ۱

پروژه۲۰واحدی منطقه هجده تهران

سازه:اسکلت بتونی
متراژ:۲۴۰۰متر