نمونه کار اسکلت بتن تجاری

متراژ= هرسقف ۱۲۵۰ متر مجموع ۵۰۰۰متر

خدمات انجام شده= اجرای ۵۰۰ متر دیوار برشی، اجرای کنسول در ارتفاع ۸ متری بدون ستون،اجرای سقف ۴۵۰۰ متر،اجرای فونداسیون ۱۵۰۰مترو اجرای رمپ ورودی ۱۶۰ متر

مدت اجرای این پروژه فقط شش ماه زمان برده و اینکه هر سقف به صورت یک تیکه اجرا و بتن ریزی شده است.

پروژه پارک فناوری پردیس