فونداسیون گسترده

پی های صفحه ای یا گسترده

فونداسیون گسترده:شامل یک دال ضخیم بتن مسلح بوده که تمام مساحت مورد نظر را می‌پوشاند. اوزمانی ازاین پی استفاده میشود که بارهای وارده از ساختمان بسیار زیاد باشد (مانند آسمان خراش‌ها) یا مقاومت فشاری خاک پی به قدری کم باشد که  انتقال بار به زمین پی به تمام سطح زیرین ساختمان نیاز باشد.

گسترده  به صورت یکپارچه و از بتن مسلح در سرتاسر زیر ساختمان ساخته می‌شود و تمامی ستون‌ها و دیوارها روی آن قرار می‌گیرد.  و در بعضی مواقع که بار بسیار زیاد باشد سطح پی را بزرگتر از سطح ساختمان روی آن می‌سازند تا پخش فشار در سطح بیشتری  انجام شود.

فونداسیون گسترده به صورت‌های مختلف ساخته می‌شود .

  • پی صفحه‌ای با دیوار محیطی
  • پی صفحه‌ای ساده
  • پی صفحه‌ای با شناژ
  • پی صفحه‌ای با دیوار بتنی در یک جهت
  • پی صفحه‌ای با دیوار بتنی در دو جهت

روش های ساخت پی گسترده‌

  • تمام سطح مورد نظر + عرض ۳۰ سانتی متری اضافه ، از هر طرف حفاری می‌شود.
  • بستر  پی  کوبیده و آب پاشی میشود.
  • سپس لایه‌ای از بتن کم عیار(بتن مگر) به عنوان پوشش تحتانی با ضخامت ۱۰cm روی خاک کوبیده شده ریخته می‌شود.
  • در مرحله بعدی آرماتور بندی با قطر وفاصله  مشخص شده طبق نقشه‌های طراحی  شده روی بتن مگر  اجرا و قرار می‌گیرد.
  • مرحله بعدی، بعداز عملیات قالب بندی کناره های پی نوبت به بتن اصلی با ویبره کردن بتن میباشد.
  • در شرایطی که بارهای وارده خیلی زیاد باشند می‌توان شبکه‌ای از شمع بندی در زیر ستون‌ها ، و دیوارها  به پی مورد نظر اضافه کرد.

موقعیت شمع ها در فونداسیون گسترده