فونداسیون رادیال

به طور کلی پی ها به چهار دسته تقسیم میشوند.

۱- پی ها ی کم عمق یاسطحی :به پی هایی میگویند که نسبت عمق به عرض آنها مساوی یا کمتر از واحد است ۱>D/B

۲- پی های نیمه عمیق یاچاهی:در این پی ها نسبت عمق به عرض در محدوده ۱۰ > D/B > (5-4) قرار دارد.

۳- پی های عمیق :این پی ها عمدتا شامل پی های شمعی بوده ودر آنها ۱۰ < D/B میباشد

فونداسیون رادیال یا نواری

فونداسیون رادیال

پی یا فونداسیون رادیال:با اتصال پی های یک ردیف ستون یا پی زیر یک دیوار باربر، فونداسیون نواری ایجاد می گردد که پی های نسبت طول به عرض آن بسیار زیاد است. معمولا  طول به عرض آن بزرگ تر از۴ تا ۵متر باشد، پی نواری در نظرگرفته می شوند.

وهمچنین در زمین هایی که خطر رانش در خاک وجود داشته باشد از این گونه پی ها (رادیال)استفاده می شود. این پی ها بار وارده را درجهت طول پخش کرده و به خاک منتقل می کند و ساختمان را در مقابل لرزش  و رانش های زمین مقاوم می نماید

 پی های رادیال در موارد زیر قابل اجرا هستند:

۱- زیریک ردیف ستون درساختمان های اسکلت  فلزی یا بتن

۲-درزیر دیوار باربر در ساختمان های آجری

۳- زیرستون و دیوار

چنانچه این پی ها در هر دو امتدادعمود برهم قرار گیرند، پی نواری شبکه ای ایجاد می گرد

 شالوده شبکه ای /

گاهی مقرون به صرفه است که از شالوده های یک ردیف در هم ادغام و  به صورت نواری اجرا گردد چنانچه این نوارها در هر دو امتداد عمود برهم قرار گیرند شالوده شبکه ای بوجود می آید.