نمونه کار چهار

نمونه کار چهار

پروژه ۱۰واحدی نارمک

سازه:اسکلت بتون

متراژ:۱۶۰۰متر