نمونه کار پنج

نمونه کار پنج

پروژه ۸واحدی خ پیروژی

سازه :فلزی
سقف کرومیت
متراژ:۷۵۰متر