نمونه کار شش

نمونه کار شش

پروژه۲۰واحدی منطقه هجده تهران

سازه:اسکلت بتونی
متراژ:۲۴۰۰متر